Podmínky použití
 

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb serveru streamuj.tv

Poskytovatelem služeb na internetových serverech streamuj.tv je společnost AZ Hosting Ltd., No. 140483, se sídlem #1 Mapp Street, Belize City, Belize, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „poskytovatel“).

„Návštěvníkem“, „uživatelem“ nebo „premium uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která užívá služeb poskytovatele. Každý návštěvník a uživatel může nahrávat na servery data a streamovat 1 minutu z nabízených videosouborů. Uživatel se od návštěvníka liší tím, že je přihlášen a může navíc editovat a mazat své nahrané soubory. Zaplatí-li uživatel poplatek dle ceníku, stane se premium uživatelem a může neomezeně streamovat všechny soubory. U všech platebních způsobů kromě Bitcoinu a bankovního převodu se Vám premium čas pro sledování na www.streamuj.tv prodlouží do 60 minut. Bankovní převod může trvat až 3 pracovní dny. Bitcoin může trvat až 24 hodin. Ve zbývající části těchto smluvních podmínek jsou návštěvník, uživatel a premium uživatel nazýváni společným označením uživatel. Každý uživatel tím, že se stal uživatelem, souhlasí s těmito všeobecnými smluvními podmínkami v plném rozsahu.

                Služby, nabízené poskytovatelem jsou zpoplatněny dle zveřejněného ceníku a spočívají v možnosti nahrát na výše uvedené servery vlastní datové a videosoubory a nechat si streamovat videa, nahraná ostatními uživateli, ve zvolené kvalitě obrazu.

Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadaná osobní data uživatelů služby jinak než pro zaslání ztraceného hesla nebo aktualit z našeho serveru. Tato data nebudou použita k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuta třetí straně.

Uživatel služeb je povinen dodržovat níže uvedené podmínky a pravidla:

 • uživateli je zakázáno přenášet nebo ukládat informace, jejichž zpřístupněním další osobě by došlo ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jakéhokoliv jiného protiprávního jednání zakázaného právním řádem České republiky anebo právem Evropských společenství, Evropské unie nebo statu Belize
 • obsah souborů ukládaných uživatelem na server poskytovatele nesmí být v rozporu
 • s právním řádem České republiky, Evropské unie ani statu Belize. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:
  • porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
  • podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
  • podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
  • podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
  • zobrazující týrání zvířete,
  • umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu,
  • obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje násilí či neúcta k člověku,
  • obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu,
  • propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno poskytovatele,
  • porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby
 • uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah přenášené či ukládané informace ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění)
 • poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací
 • poskytovatel služby má právo jakýkoli soubor nahraný uživatelem bez udání důvodu smazat
 • poskytovatel má právo, po předchozím upozornění zrušit uživatelský účet, včetně zablokování přístupu na servery provozované poskytovatelem, pokud se uživatel dopustí porušení těchto smluvních podmínek, přičemž zbytek předplaceného kreditu propadá, jako smluvní pokuta, poskytovateli
 • uživatel je povinen zdržet se jakéhokoliv klamavého či podvodného jednání a to jak ve vztahu k poskytovateli, tak k dalším uživatelům služby
 • poskytovatel nenese odpovědnost za rychlost připojení a případnou nedostupnost služby
 • uveřejňování reklamy je vyhrazeno poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na servery jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob
 • uživatel bere na vědomí, že je odpovědný za veškeré způsobené škody a újmy, které přivodí poskytovateli služby, případně třetím osobám, užíváním této služby v rozporu s jejími podmínkami
 • jakákoliv komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu)
 • pokud dojde uživatel služby k důvodnému podezření, že jiný uživatel poskytovaných služeb zneužívá těchto služeb k šíření obsahu protiprávního zaměření, případně dochází-li k podezření z porušování autorských práv uživatele, je uživatel oprávněn informovat o této skutečnosti poskytovatele služeb
 • poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užívání, o čemž uživatele vhodným způsobem upozorní nejpozději 30 dní před jejich změnou. Pokud se uživatel ve lhůtě 30 dnů od upozornění dle předchozí věty nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že se změněným zněním podmínek souhlasí. V případě nesouhlasu uživatele se změnou podmínek užívání dojde k ukončení poskytování služeb a zrušení uživatelského účtu bez náhrady.
 • Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014